top of page

Pochválený buď Ježiš Kristus +

Drahá sestra a brat, ďakujeme za návštevu našej webovej stránky. Sestra, brat,zistili ste nás tu, znamená to, že potrebujete pomoc od kňaza alebo exorcizmu kňaza.Pomáhame každému, kto sa nás spýta
za pomoc, bez ohľadu na to, odkiaľ žijete alebo odkiaľ ste z mesta a aké náboženské náboženstvo ste.
Pre nás neexistujú žiadne obmedzenia ani územné prekážky, ako napríklad:
to nie je moja farnosť, nie moja diecéza. Každý kňaz povolaním nasleduje po stopách svojho učiteľa, Pána Ježiša Krista +
a vždy koná v súlade s danými učeniami,
s vierou a láskou k blížnemu.

HLAVNÉ PRIKÁZANIE +

Milovať budeš Pána, svojho Boha,
z celého svojho srdca, z celej svojej duše,
zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle
a svojho blížneho ako seba samého. (Lk 10, 27-28)

Rozumieme a hovoríme po slovensky a česky.

máme slovenských priateľov z modlitebných skupin.

Tu môžete skontrolovať rýchlosť vášho internetu

+ M O D L I T B Y +

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji,
buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.
Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc.
A ty, knieža nebeských zástupov,

Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov,
ktorí sa na skazu duší potulujú po svete.
Amen +

Svatý Kříž nechť je mým světlem

Drak nechť není mým vocem
Odejdi pryč satane,
nesváděj mě k marnostem;
to, co mi ponoukáš je zlé,
sám si vypij svůj jed!

MODLITBA PÁNA

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás Zlého. Amen.

ANJELSKÉ POZDRAVENIE

Zdravas´, Mária, milosti plná,
Pán s tebou,
Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych teraz
i v hodinu smrti našej. Amen.

CHVÁLOSLOVIE


Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému;
ako bolo na počiatku,
tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

APOŠTOLSKÉ VYZNANIE VIERY

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna,
nášho Pána
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný,
zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.

ANJEL PÁNA


Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
R. A ona počala z Ducha Svätého.
Zdravas´, Mária...
Hľa, služobnica Pána.
R. Nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Zdravas´, Mária...
A Slovo sa telom stalo.
R. A prebývalo medzi nami.
Zdravas´, Mária...
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovania vieme,
že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom;
prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť,
aby nás jeho umučenie a kríž
priviedli k slávnemu vzkrieseniu.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

 


ŠESŤ HLAVNÝCH PRÁVD


1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých trestá.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6. Božia milosť je na spásu potrebná.


VZBUDENIE VIERY, NÁDEJE A LÁSKY


Môj Bože, verím v teba, lebo si večná Pravda.
Môj Bože, dúfam v teba, lebo si nekonečné Milosrdenstvo.
Môj Bože, milujem ťa, lebo si sama Dobrota a Láska

 

OSEM BLAHOSLAVENSTIEV


1.Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.
2. Blahoslavení plačúci,
lebo oni budú potešení.
3. Blahoslavení tichí,
lebo oni budú dedičmi zeme.
4. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti,
lebo oni budú nasýtení.
5. Blahoslavení milosrdní,
lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
6. Blahoslavení čistého srdca,
lebo oni uvidia Boha.
7. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj,
lebo ich budú volať Božími synmi.
8. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.
(Mt 5, 3-10)

 


BOŽSKÉ ČNOSTI


 Viera. 2. Nádej. 3. Láska.

 

 

MRAVNÉ ČNOSTI


1. Rozvážnosť.
2. Spravodlivosť.
3. Statočnosť. (Mravná sila)
4. Miernosť.


SEDEM DAROV DUCHA SVATÉHO


1. Dar múdrosti.
2. Dar rozumu.
3. Dar rady.
4. Dar sily.
5. Dar poznania.
6. Dar nábožnosti.
7. Dar bázne voči Bohu.

 

 


OVOCIE DUCHA SVATÉHO


Láska, radosť, pokoj,
trpezlivosť, zhovievavosť, dobrota, láskavosť,
vľúdnosť, vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistota.
(Gal 5, 22–23)

 

 

 


SKUTKY TELESNÉHO MILOSRDENSTVA


1. Dávať jesť hladným.
2. Dávať piť smädným.
3. Prichýliť pocestných.
4. Odievať nahých.
5. Navštevovať chorych.

6. Poskytovať pomoc väzňom.
7. Pochovávať mŕtvych.

SKUTKY DUCHOVNÉHO MILOSRDENSTVA


1. Napomínať hriešnikov.
2. Poúčať nevedomých.
3. Dobre radiť pochybujúcim.
4. Tešiť zarmútených.
5. Trpezlivo znášať krivdu.
6. Odpúšťať ubližujúcim.
7. Modliť sa za živých a mŕtvych.


SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV


1. Pýcha.
2. Lakomstvo.
3. Smilstvo
4. Závisť.
5. Obžerstvo.
6. Hnev.
7. Lenivosť.


ŠESŤ HRIECHOV PROTI DUCHU SVÄTÉMU


1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo.
2. Zúfať napriek Božiemu milosrdenstvu.
3. Odporovať poznanej kresťanskej pravde.
4. Závidieť svojmu blížnemu Božiu milosť.
5. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu.
6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.

DONEBAVOLAJÚCE HRIECHY


1. Úmyselná vražda.
2. Sužovanie chudobných, vdov a sirôt.
3. Zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy.


DEVÄŤ CUDZÍCH HRIECHOV


1. Dávať radu na hriech.
2. Povzbudzovať iných na hriech.
3. Iným kázať hrešiť.
4. Súhlasiť s hriechom iných.
5. Pomáhať pri hriechu iných.
6. Mlčať pri hriechu iných.
7. Zastávať hriechy iných.
8. Netrestať hriechy iných.
9. Chváliť hriechy innych.


SEDEM SVIATOSTÍ


1. Krst.
2. Birmovanie.
3. Eucharistia.
4. Pokánia.
5. Pomazanie chorých.
6. Posvätný stav kňazstva.
7. Manželstvo.

Ak potrebujete pomoc, pošlite správu, ďakujem

Ďakujem vám! Správa bola odoslaná.

Všemohúci Boh, žehnaj a chráni pred všetkého zlého +

 


                                                                       S Bohom +

bottom of page